آموزش کارکنان

معرفی

 برای کسب موفقیت پایدار، سازمانهای ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستند که در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا می نمایند، چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای، افراد هستند. به همین دلیل منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی اند. اما کدامین منابع انسانی می توانند این نقش را ایفا کنند؟ طبعاً پاسخ این پرسش، منابع انسانی توانمند است؛ یعنی افرادی که دارای دانش، مهارت و انگیزه کافی برای حل مسائل سازمانی در مسیر اهداف آن هستند.

شرح وظایف
 

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های سالیانه آموزشی کارکنان ( توجیهی بدو خدمت ، عمومی ، شغلی ، مهارتهای هفتگانه ICDL ، و دوره های بهبود مدیریت ) در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • بررسی ، شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان ( نیاز سنجی آموزشی ) و تلاش در جهت رفع نیازهای آموزشی با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • تهیه و تنظیم برنامه آموزشی سالیانه کارکنان و مدیران مبتنی برنیازهای آموزشی تعیین شده و ارائه به مدیریت متبوع جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای برنامه آموزشی پس از تصویب .
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی از قبیل : تهیه و تنظیم شناسنامه آموزشی ، اطلاع رسانی جهت برگزاری دوره و سمینار ، انعقاد قرارداد با مربی مربوطه ، هماهنگی لازم جهت برگزاری دوره و سمینار ، پذیرایی از مدعوین ، توزیع فرمهای نظر سنجی ، تهیه و تنظیم گزارش دوره و انعکاس حق الزحمه مربی مربوطه به مراجع ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
 • انجام امور مربوط به صدور گواهینامه های پایان دوره و انعکاس سوابق به واحد ذیربط جهت درج در پرونده پرسنلی با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • بررسی ، مطالعه و تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی و تحلیل و انعکاس نتایج ارزیابی به مدیریت متبوع .
 • بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تدوین برنامه جامع آموزش کارکنان و فراهم نمودن زمینه اجرایی آن با هماهنگی مدیریت متبوع
 • طراحی ، ایجاد و تقویت بانک اطلاعات آموزشی کارکنان و تلاش در جهت روزآمد و کار آمد نمودن آن .
 • معرفی همکاران واجد شرایط جهت شرکت در دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت و پیگیری اقدامات لازم با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • هماهنگی و همکاری با مؤسسات و دستگاههای اجرایی از قبیل ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مؤسسه آموزشی و پژوهش و ..... در زمینه اجرای برنامه های آموزشی .
 • ارائه آمار و اطلاعات آموزش کارکنان به واحدها و مراجع ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مدیریت متبوع .
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .

 
تماس با ما

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

وحید صدوقی

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

031-55912113

 

فیلم آموزشی نحوه کار با دوره های مجازی آموزش کارکنان

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۱