اداره تدارکات

رئیس اداره تدارکات

آقای حسن بابازاده

برنامه ریزی ، اداره و نظارت بر امور کارپردازی ، خریدهای داخلی و انبار مرکزی و ایجاد هماهنگی بین آنها .
o    دریافت فهرست ملزومات و لوازم اداری ، تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل فنی مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و تنظیم برنامه خرید آنها درچهارچوب ضوابط ذیربط .
o    صدور و تایید مجوز خرید کالا و مواد مصرفی مورد نیاز با هماهنگی واحدهای ذیربط و در چهارچوب ضوابط مربوطه .
o    نظارت بر فرایند خرید کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز و حذف خرید کالاهای غیر ضروری و کنترل مامورین خرید در زمینه استعلام بها و مقایسه و انتخاب نازلترین قیمت .
o    بررسی و تایید اسناد هزینه خرید و ارائه آن به مدیریت مالی در چهارچوب ضوابط ذیربط .
o    رصد نمودن اسناد مالی اداره تدارکات در امور مالی و پیگیری وصول اسناد با توجه به اولویت پرداخت ها .
o    نماینده ریاست محترم دانشگاه در حساب عامل مالی تدارکات و امضای چک های حساب عامل تدارکات(درخصوص پرداخت وجه به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب) و چک های اسناد کارپردازان .
o    اخذ تخفیف ازفروشندگان به دانشگاه عمدتا در خصوص خریدهایی که خارج از فرایندخرید از طریق تدارکات انجام می شود با کمک و همکاری مأمورین خرید .
o    پیگیری تسویه حساب بدهکاران به حساب عامل مالی تدارکات(طی تعیین ضرب العجل در بازه زمانی خاص)در پایان سال مالی.
o     تعامل و همکاری با سرپرست انبار و اموال در خصوص رصد نمودن درخواست ها و سفارش کالاهای مورد نیاز در انبار و تأمین کالاها و دیگر موارد مشترک فی مابین .
o    اهتمام ویژه جهت شارژ مالی صندوقداری اداره تدارکات به منظور پرداخت های نقدی از قبیل حق الزحمه داوریها ، ایاب ذهاب اساتید ، قبوض آژانس و حمل کالا ، قبوض بنزین و... بصورت مستمر .
o    هماهنگی ونظارت بر خرید عوامل خرید کتب علمی در ایام برپایی نمایشگاه کتاب تهران در چهارچوب ضوابط مربوطه.
o    مسئولیت فروش اقلام و اموال ضایعاتی دانشگاه در چهارچوب ضوابط مربوطه و ایجاد درآمدزایی برای دانشگاه .
o    ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات واحد به مدیریت متبوع .
o    انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .

 


 


 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹