معاونت اداری و مالی

 دکتر داریوش دیدبان

معاون اداری و مالی دانشگاه

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۱