اداره کارگزینی

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم:

فاطمه اسماعیلی

 

 

سمت :

مسئول حضورو غیاب

 

 

شماره تماس :

031-55912216

 

شرح وظائف مسئول حضور وغیاب:

 • -دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و مأموریت ها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب
 • -دریافت گزارش کارکرد ماهانه کلیه پرسنل رسمی و پیمانی وعضو قراردادی و خرید خدمات کارشناسی وشرکتی اداریبه تفکیک حوزه های کاری
 • -بررسی مرخصی های استعلاجی و ارجاع مرخصی های بیش از 3 روز کارکنان به کمیسیون پزشکی دانشگاه
 • -تنظیم نامه های اخطار و کسرکار کارکنان شرکتی واعضاءغیر هیأت علمی
 • -ثبت و برنامه ریزی شیفت های کاری کارکنان شاغل در مراکز و نگهبانان
 • -ارسال گزارش ماهانه اضافه کار کارکنانبه تفکیک به واحد امور مالی
 • تایید گواهی کار و دریافت و ارسال به مدیریتجهت پرداخت حقوق کارکنان
 • -ارسال ودریافت نامه گواهی کار مأمورین شاغل در دانشگاه به مبداء محل خدمت آنان
 • -محاسه مانده مرخصیپرسنل قراردادی رسمی و پیمانی و خرید خدمات کارشناسی و شرکتی اداری
 • -نظارت بر حضور و غیاب مراکز و کنترل عملکردکلیه کاربران سامانه حضور وغیاب
 • -ثبت اثرانگشت کارکنان جدید الورود و تنظیم کارت ورود و خروجکلیه پرسنل در سیستم حضور وغیاب دانشگاه

فرآیندهای کاری مرتبط با وظایف:

 • ارتباط با شرکت نرم افزار حضور و غیاب در خصوص اشکالات دستگاهها و برنامه نرم افزاری
 • ارتباط مستمر با واحد IT دانشگاه
 • ارتباط مستمر با واحد امور مالی و دریافت و پرداخت ها جهت هماهنگی در ارسال گواهی کارکرد ماهانه پرسنل وپرداخت حقوق و اضافه کار کارکنان

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۹