مسئول حضورو غیاب

مسئول حضورو غیاب

وظائف مسئول حضور وغیاب

-دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و مأموریت ها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب

-دریافت گزارش کارکرد ماهانه کلیه پرسنل رسمی و پیمانی وعضو قراردادی و خرید خدمات کارشناسی وشرکتی اداریبه تفکیک حوزه های کاری

-بررسی مرخصی های استعلاجی و ارجاع مرخصی های بیش از 3 روز کارکنان به کمیسیون پزشکی دانشگاه

-تنظیم نامه های اخطار و کسرکار کارکنان شرکتی واعضاءغیر هیأت علمی

-ثبت و برنامه ریزی شیفت های کاری کارکنان شاغل در مراکز و نگهبانان

-ارسال گزارش ماهانه اضافه کار کارکنانبه تفکیک به واحد امور مالی

- تایید گواهی کار و دریافت و ارسال به مدیریتجهت پرداخت حقوق کارکنان

-ارسال ودریافت نامه گواهی کار مأمورین شاغل در دانشگاه به مبداء محل خدمت آنان

-محاسه مانده مرخصیپرسنل قراردادی رسمی و پیمانی و خرید خدمات کارشناسی و شرکتی اداری

-نظارت بر حضور و غیاب مراکز و کنترل عملکردکلیه کاربران سامانه حضور وغیاب

-ثبت اثرانگشت کارکنان جدید الورود و تنظیم کارت ورود و خروجکلیه پرسنل در سیستم حضور وغیاب دانشگاه

 

فرآیندهای کاری مرتبط با وظایف:

  • ارتباط با شرکت نرم افزار حضور و غیاب در خصوص اشکالات دستگاهها و برنامه نرم افزاری
  • ارتباط مستمر با واحد IT دانشگاه
  • ارتباط مستمر با واحد امور مالی و دریافت و پرداخت ها جهت هماهنگی در ارسال گواهی کارکرد ماهانه پرسنل وپرداخت حقوق و اضافه کار کارکنان

 

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷